Регионална Асоциация на Общини
Тракия

РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА БАНКА
Проект “От широка гражданска подкрепа към устойчиво развитие на региона”

Номер на договора: 07-23-171-С/05.02.2008 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.